DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų tvarkymas VŠĮ ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRAS „PRASMĖ“ įmonės kodas 303279259, registracijos adresas Noreikių g. 58, Šiauliai, tel. Nr. +37063125000 tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu, adresas www.diga.lt ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo tikslai:

a) pacientų duomenys – sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo tikslais;

b) Pagalbos centro darbuotojų – vidaus administravimo tikslais;

c) buvusių darbuotojų – saugojami ir teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais tikslais ir apimtimi.

Asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas turi šias teises:

gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

atšaukti savo sutikimą;

prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“);

prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;

teisę į duomenų perkeliamumą;

nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka pateikta Elgesio kodekso 5 priede https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-Elgesio-kodas-su-priedais-tik-be-paras_u_-lenteliu_.pdf

Norėdami įgyvendinti duomenų subjekto teises užpildykite prašymą (pavyzdinė forma Elgesio kodekso 5 priedo priedas) https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-Elgesio-kodas-su-priedais-tik-be-paras_u_-lenteliu_.pdf

Duomenų saugumas

Pagalbos centras įgyvendino organizacines ir technines priemones skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, kaip nurodyta Elgesio kodekso 4 priede https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-Elgesio-kodas-su-priedais-tik-be-paras_u_-lenteliu_.pdf

Duomenų apsaugos pareigūnas

Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis el. paštu [email protected] ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba tel. Nr. +370 685 77024.

Jūsų duomenis tvarkome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento 2016/679 nuostatų sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo tikslais. Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro „Prasmė“ vadovę plėtrai Jurgitą Mačiulę el. paštu [email protected] ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected]