IŠVYKIMAS

IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

Globos namų gyventojas, gali dienos eigoje išvykti iš globos namų, informuodamas apie tai personalą.

Gyventojas iš globos namų gali išvykti laikinai savo noru iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis, tam reikalingas atskiras susitarimas su administracija) ar visam laikui, jei jis yra veiksnus ir pats to nori. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu. Jei asmuo išvyksta ilgesniam nei 45 kalendorinių dienų laikotarpiui per metus be atskiro susitarimo, paslaugų teikimo sutartis yra nutraukiama, prieš 3 dienas informavus gyventoją ar jo artimuosius.

Gyventojas, išvykdamas iš globos namų ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, kad būtų išsaugota vieta, už 3 pirmąsias dienas moka visą nustatytą mokestį, už likusį išvykimo laiką moka 30 proc. nustatyto pragyvenimo globos namuose mokesčio.

Nesavarankiškiems gyventojams laikinai išvykstant iš globos namų būtinas jį priimančių asmenų raštiškas prašymas – įsipareigojimas dėl jų saugumo, priežiūros ir grįžimo laiko į globos namus.

Globos namų gyventojas, esant gydytojų ar konsultantų rekomendacijoms, suderinus su globos namų administracija gali laikinai išvykti į gydymo įstaigas, sanatorijas. Išvykimo trukmė nėra ribojama.

Globos namų gyventojų arba jų giminių prašymai perkelti į kitus globos namus derinami individualiai.

Globos namų administracija gyventojo išvykimo iš globos namų visam laikui klausimą sprendžia, atsižvelgdama į tai, ar asmuo turi gyvenamąjį plotą, lėšų pragyvenimui, ar galės savarankiškai gyventi, ar yra asmenų, įsipareigojančių jį prižiūrėti.

Pripažinus gyventoją neveiksniu, visam laikui išvykti jis gali tik pas teismo paskirtą globėją ar rūpintoją.

Gyventojui išvykstant iš globos namų (išskyrus priimtų laikinai gyventi), išduodami pagal sezoną drabužiai, avalynė, asmeniniai daiktai ir vertybės, kurios buvo saugomos globos namuose.

Gyventojui savavališkai pasišalinus iš globos namų ar įvykus nelaimingam atsitikimui, globos namų administracija nedelsdama informuoja policiją, artimuosius bei stengiasi jį surasti.