PRIĖMIMAS

Socialinės globos namuose „Prasmė“ apgyvendinami senyvo amžiaus, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusio asmens su sunkia negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

Socialinių paslaugų skyrimas

Asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujantis, kad jam būtų skirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją  pagal savo gyvenamąją vietą.

Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus Socialinės globos skyrimo komisija.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos remiantis ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašu bei galiojančiais LR teisės aktais. 

Priimant gyventoją į Globos namus, sudaroma socalinės globos paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, teisės, pareigos, atsakomybė ir kt.

Atsiradus naujoms aplinkybėms, sutartis peržiūrima, gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu.

Gyventojui, pagal teisės aktais nustatytas normas suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi.

Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, interesus, charakterius, poreikius.

Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu.

ASMENS APGYVENDINIMAS

Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis

Aktyviąja tuberkulioze

Ūmiais infekciniais susirgimais

Somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai

reikalingi dokumentai:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ATK, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams)

Pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą arba patvirtinantį, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Neįgaliojo pažymėjimas ir/arba pensijos gavėjo pažymėjimas

 Darbingumo lygio pažyma (suaugusiems asmenims su negalia), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos)

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis

Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais)

Siuntimas

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos finansavimo sutartis