Socialinės globos
namai „Prasmė“

Socialinės globos namai „Prasmė“ yra stacionari įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusio asmens su sunkia negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

APIE MUS

TIKSLAS

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės globos paslaugas. Padėti senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia patenkinti savo būtinuosius poreikius, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti gebėjimus pasirūpinti savimi ir skatinti integruotis visuomenėje.

VIZIJA

Modernūs, bendradarbiaujantys, nuolat tobulėjantys ir teikiantys kokybiškas socialinės globos paslaugas socialinės globos namai. Globos namų gyventojai, atsižvelgiant į jų esamą sveikatos būklę, savarankiški ir kuo mažiau priklausomi nuo personalo, gebantys planuoti savo veiklą ir, galbūt, net grįžti į visuomenę.

MISIJA

Teikti Globos namų gyventojams kokybiškas paslaugas, kad jų pasekoje kiekvienam gyventojui būtų suteikiama galimybė individualiems gebėjimams vystytis, užtikrinti jų teises bei interesus, skatinti integruotis visuomenėje.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Previous
Next

Teikti gyventojams socialinės globos paslaugas – apgyvendinimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, maitinimo, buities ir asmens higienos, socialinio darbo, sveikatos priežiūros, religines, laisvalaikio ir užimtumo atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos ir slaugos planus (ISGP).

Informuoti, konsultuoti gyventojus ir jų artimuosius apie socialinės globos paslaugas globos namuose ir/ar kitais aktualiais klausimais.

Analizuoti gyventojams kilusias problemines situacijas ir ieškoti veiksmingų sprendimo būdų.

Organizavimo gyventojams laisvalaikį.

Atstovauti gyventojų interesus.

Tarpininkauti gyventojams atliekant pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka: deklaruojant gyvenamąją vietą, įforminant specialiųjų poreikių lygį, aprūpinant kompensacine technika, palaikant socialinius kontaktus su artimaisiais, pažįstamais, giminėmis. Taip pat, sprendžiant pensijų mokėjimo klausimus, individualius religinius poreikius ir kt.

Organizuoti transporto paslaugas – pagal poreikį vežti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas bei teikti kitas, asmeniui reikalingas transportavimo paslaugas. 

Tvarkyti gyventojų asmens bylas – socialinės ir medicininės, kineziterapijos dokumentaciją, nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą. 

Gyventojų medicininė priežiūra organizuojama kartu su Inmedica klinika, UAB Šiaulių psichikos sveikatos centru, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos odontologijos centru, VŠĮ Respublikine Šiaulių ligonine, VšĮ Kelmės ligonine. 

Globos namų veikla planuojama ir vystoma stengiantis kuo efektyviau įgyvendinti globos namų misiją. 

Globos namų funkcijos